Skip to main content

Table 1 Developmental indexes and growth rates for private economy in 2006 and 2007

From: The institutional environment and the performance of private enterprises: population ecology and the institutional school revisited

Province 2006 2007 Speed Province 2006 2007 Speed
Yunnan 15.80 19.07 20.73 Hebei 18.98 20.62 8.66
Gansu 12.02 14.05 16.87 Shaanxi 9.61 10.41 8.33
Hainan 21.04 24.46 16.23 Jiangxi 24.13 26.12 8.22
Anhui 20.18 23.36 15.76 Jiangsu 35.08 37.86 7.93
Chongqing 21.79 25.12 15.27 Shandong 25.59 27.62 7.90
Neimenggu 15.81 18.16 14.88 Sichuan 17.33 18.52 6.87
Zhejiang 23.08 26.26 13.79 Guangxi 16.48 17.58 6.71
Henan 17.51 19.85 13.37 Shanxi 14.45 15.32 6.06
Heilongjiang 12.91 14.63 13.30 Ningxia 16.51 17.32 4.90
Fujian 23.54 26.55 12.79 Xinjiang 10.69 11.18 4.62
Tibet 13.43 15.12 12.58 Hunan 18.81 19.55 3.95
Jilin 13.92 15.53 11.64 Qinghai 20.63 21.04 1.94
Liaoning 19.52 21.76 11.49 Shanghai 28.42 27.75 −2.36
Hubei 20.57 22.84 11.01 Tianjin 19.33 18.70 −3.28
Guizhou 16.57 18.28 10.30 Beijing 13.78 13.15 −4.54
Guangdong 22.19 24.44 10.14