Skip to main content

Table 1 Fossil fuel energy production by region in 2007

From: Natural resources, rent dependence, and public goods provision in China: evidence from Shanxi’s county-level governments

Region Coal Crude oil Natural gas Region Coal Crude oil Natural gas
10,000 t 10,000 t 100 million m3 10,000 t 10,000 t 100 million m3
Shanxi 63020.93    Ningxia 3771.84   
Inner Mongolia 35437.94    Jilin 3354.18 623.93 5.22
Shaanxi 20353.51 2265.87 110.10 Jiangxi 2997.24   
Henan 19287.15 485.08 15.76 Jiangsu 2480.20 195.72 0.58
Shandong 14518.34 2793.05 7.84 Fujian 2050.00   
Guizhou 10864.18    Hubei 1084.26 85.54 1.17
Heilongjiang 10065.11 4169.83 25.50 Qinghai 963.64 220.66 34.02
Sichuan 9557.74 18.14 187.46 Guangxi 721.48 2.88  
Anhui 9265.65    Beijing 648.80   
Hebei 8662.98 660.01 7.14 Zhejiang 12.33   
Yunnan 7755.19   0.14 Tianjin   1924.28 13.34
Liaoning 6349.09 1207.17 8.72 Guangdong   1261.13 52.48
Hunan 6217.16    Hainan   10.66 2.03
Xinjiang 4915.52 2604.31 210.2 Shanghai   20.69 5.07
Chongqing 4293.63   5.00 Tibet    
Gansu 3949.34 82.88 0.63     
  1. Data source: National Bureau of Statistics, 2008b