Skip to main content

Table 3 Change in percentage of households with members from a single ethnic group, 2000–2010

From: The recent trend of ethnic intermarriage in China: an analysis based on the census data

Area 2000 2010 Change of % during 2000–2010
  Total households Households of single ethnic group Percent Total households Households of single ethnic group Percent  
Total 340,491,197 330,405,023 97.04 401,934,196 390,914,616 97.26 +0.22
Beijing 4,096,844 3,926,838 95.85 6,680,552 6,450,814 96.56 −0.71
Tianjin 2,976,741 2,926,529 98.31 3,661,992 3,602,585 98.38 +0.07
Hebei 17,934,977 17,498,176 97.56 20,395,116 19,911,449 97.63 +0.07
Shanxi 8,650,261 8,621,246 99.56 10,330,207 10,311,704 99.82 +0.26
Inner Mongolia 6,784,470 5,982,730 88.18 8,205,498 7,251,661 88.38 +0.20
Liaoning 12,866,262 11,506,381 89.43 14,994,046 13,601,061 90.71 +1.28
Jilin 7,848,446 7,414,954 94.48 8,998,492 8,634,968 95.96 +1.48
Heilongjiang 10,955,750 10,515,610 95.98 13,000,088 12,677,743 97.52 +1.54
Shanghai 5,299,068 5,263,946 99.34 8,253,257 8,185,122 99.17 −0.17
Jiangsu 21,375,726 21,253,315 99.43 24,381,782 24,265,781 99.52 +0.09
Zhejiang 14,136,916 14,032,536 99.26 18,854,021 18,649,455 98.92 +0.66
Anhui 16,313,885 16,216,199 99.40 18,861,956 18,770,159 99.51 +0.11
Fujian 8,743,252 8,590,661 98.25 11,206,317 11,027,362 98.40 +0.15
Jiangxi 10,168,639 10,105,557 99.38 11,542,527 11,487,422 99.52 +0.14
Shandong 26,709,328 26,606,762 99.62 30,105,454 30,015,513 99.70 +0.08
Henan 24,247,377 24,089,034 99.35 25,928,729 25,803,651 99.52 +0.17
Hubei 15,613,793 15,264,291 97.76 16,695,121 16,317,679 97.74 −0.02
Hunan 17,662,105 16,949,978 95.97 18,625,710 17,894,348 96.07 +0.10
Guangdong 18,762,127 18,602,344 99.15 28,630,609 28,351,454 99.02 −0.13
Guangxi 11,309,236 10,161,715 89.85 13,151,404 11,871,454 90.27 +0.42
Hainan 1,750,710 1,676,820 95.78 2,331,149 2,230,302 95.67 −0.11
Chongqing 9,141,558 8,855,904 96.88 1,0000,965 9,763,487 97.63 −0.25
Sichuan 23,638,429 23,437,944 99.15 25,794,161 25,575,506 99.15 0.00
Guizhou 9,239,409 8,028,348 86.89 10,558,461 9,237,899 87.49 +0.60
Yunnan 10,853,172 9,774,030 90.06 12,339,961 10,980,454 88.98 −1.08
Xizang 531,571 524,228 98.62 670,838 661,550 98.62 0.00
Shaanxi 9,429,484 9,404,073 99.73 10,718,563 10,690,535 99.74 +0.01
Gansu 6,086,988 5,994,185 98.48 6,900,369 6,797,183 98.50 +0.02
Qinghai 1,173,977 1,101,750 93.85 1,529,039 1,438,341 94.07 +0.22
Ningxia 1,396,870 1,368,753 97.99 1,882,205 1,844,877 98.02 +0.03
Xinjiang 4,793,826 4,710,186 98.26 6,705,607 6,613,097 98.62 +0.36
  1. Source: Population Census Office of the State Council & State Statistical Bureau, eds.,2002: 645;2012: 375