Skip to main content

Table 6 Correlation between the level of decentralization and the degree of property rights protection

From: The level of decentralization and property rights protection––a sociological analysis of property rights

Level of decentralization Province Degree of protection of property rights in private coal mines
Provincial level Beijing, Hebei, Shanxi, Hunan, Anhui, Ningxia Low
Partial prefectural (county) level Heilongjiang, Liaoning Fairly low
Prefectural (county) level Fujian, Hubei, Inner Mongolia, Yunnan, Chongqing, Shaanxi, Gansu Fairly high
Hunan, Guizhou, Xinjiang, Qinghai High